Lista aktualności Lista aktualności

INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW

Nadleśnictwo informuje, że został uruchomiony nowy program inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Działanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. O pomoc może ubiegać się właściciel lasu, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Planowana pomoc udzielana będzie do lasów:

  • o powierzchni, co najmniej 0,1 ha,
  • o powierzchni nie większej niż 20 ha - dla beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014-2020,
  • w średnim wieku drzewostanu: 11-60 lat.

Do pomocy kwalifikowane będą lasy, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu, na następujące operacje:

  1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez podsadzenia produkcyjne - wprowadzenie II piętra w drzewostanie
  2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
  3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu
  4. Założenie remizy
  5. Czyszczenia późne

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonej poniżej ulotce. Beneficjent chcący skorzystać z programu składa wniosek o przyznanie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nadleśnictwo na wniosek zainteresowanego właściciela sporządza plan inwestycji, który należy złożyć w Agencji (wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest do pobrania poniżej). Sporządzone plany będą przyjmowane od właścicieli lasów do 12 czerwca 2019r.