Asset Publisher Asset Publisher

Dzień Leśnika

Lipiec i sierpień w Nadleśnictwie Skrwilno to miesiące dużych zmian kadrowych.

     Dnia 28 lipca 2022 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Leśnika podczas, których Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno podziękował pracownikom i ich rodzinom za pracę na rzecz Polskich Lasów i Polskiej Przyrody oraz złożył życzenia dalszych sukcesów. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Skrwilno. Podczas obchodów podziękowano również pracownikom odchodzącym na emeryturę w 2022 roku.


     Wśród osób tych znalazł się Pan Zygmunt Kazimierz Klimowski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno. Pan Zygmunt w ubiegłym roku został wyróżniony przez Dyrektora RDLP w Toruniu przez nadanie Kordelasa Leśnika Polskiego. Swoją karierę w lasach rozpoczynał w roku 1977 jako stażysta i podleśniczy w Nadleśnictwie Czersk. Do Skrwilna przybył w roku 1978 i pracował jako podleśniczy, p.o. leśniczego Lasów Niepaństwowych, adiunkt, nadleśniczy terenowy, a następnie inżynier nadzoru. Od 2012 roku został Zastępcą Nadleśniczego i pełnił tę funkcję do dnia dzisiejszego. Praca na tym stanowisku polegała na kierowaniu działem gospodarki leśnej oraz nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem leśnictw. Pan Zygmunt miał swój udział we wdrażaniu informatyzacji w LP i jako instruktor dzielił się swoją wiedzą w tym zakresie z innymi. Był inicjatorem wielu prac i opracowań jak np. książkowa „Historia Nadleśnictwa Skrwilno”, czy też udział w pracach Rady Programowej do „Głosu Lasu”. Brał również udział w konsultacjach w sprawie wykorzystania blaszki Bitterlicha podczas weryfikacji metody porównawczej szacunków brakarskich. Jest autorem wielu publikacji nt. gospodarki leśnej oraz współtwórcą filmów instruktażowych dotyczących hodowli lasu.


     Pan Jacek Borowski w Nadleśnictwie Skrwilno pracował od roku 1978, a na stanowisku leśniczego Leśnictwa Urszulewo od 1985 roku. Przez ten czas wychował kilka pokoleń leśników, odkrywając przed nimi tajniki zawodu leśnika. Leśniczy od lat 90. prowadził doświadczenia i obserwacje samosiewów sosnowych i upraw pochodzących z odnowień naturalnych. Obecnie ilość tych odnowień w L. Urszulewo wynosi 20 ha. Był pracownikiem zdyscyplinowanym oraz dobrym organizatorem posiadającym odpowiedni zasób wiedzy fachowej potrzebnej na zajmowanym stanowisku. Jest członkiem Związku Leśników Polskich w RP a także jest radnym powiatowym. Pełnioną funkcję radnego traktuje jako sposobność do kształtowania owocnej współpracy między nadleśnictwem a samorządem oraz działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy lokalnej społeczności. Dzisiaj jednym z jego hobby jest hodowla gołębi pocztowych. Gołębie hodowali już jego dziadkowie – jeden z nich był opiekunem gołębi w wojsku. Lista mistrzowskich osiągnięć podopiecznych jest bardzo długa.


     Pan Grzegorz Plichta pracował w Nadleśnictwie Skrwilno od 1980 roku. W tym czasie był kierowcą oraz pracownikiem gospodarczym. To dzięki jego pracy teren wokół Nadleśnictwa zawsze wyglądał ładnie i cieszył oko. Można powiedzieć, że był ogrodnikiem, pielęgnującym ogród jak własny – koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, formowanie drzew i krzewów. Pan Grzegorz zapewniał zawsze ciepło w biurze ale także wprowadzał ciepłą atmosferę. Wiązało się z tym ciężka praca i przygotowanie dużych ilości drewna opałowego. Sumiennie i sprawnie wykonywał bieżące prace konserwatorskie, na terenie biura.


     Pan Wiesław Jastrzębski od roku 1984 był kierowcą ciągnika. Wszyscy wiemy, że to ciężka praca. To setki kilometrów pokonanych przez ten czas na maszynie. Dzięki Panu Wiesławowi na zaoranych terenach lasy dostawały początek swojego życia. To także wykonywane opryski na szkółce leśnej oraz duże ilości zrywanego drewna i jego załadunków. Praca Pana Wiesława w ostatnich latach to także zrealizowane inwestycje drogowe oraz ich utrzymanie w należytym stanie. Pomimo ciężkiej pracy Panu Wiesławowi zawsze towarzyszył dobry humor w pracy.


     Na stanowisku Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno witamy Pana Arkadiusza Fischera. Z Panem Arkiem mieliśmy okazję pracować przez wiele lat. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca będzie owocna. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.