Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 obejmują: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, jak np. park narodowy, krajobrazowy, rezerwat przyrody, czy użytek ekologiczny.

Na terenie Nadleśnictwa Skrwilno występują Obszary Natura 2000:

- "Ostoja Lidzbarska" (PLH280012) o powierzchni ogólnej 8866,93 ha (nie jest w stanie posiadania nadleśnictwa Skrwilno),

- "Torfowisko Mieleńskie" (PLH040018) o powierzchni ogólnej 146,06 ha (w posiadaniu nadleśnictwa 51,76 ha),

- "Mszar Płociczno" (PLH040035) o powierzchni ogólnej 181,81 ha (całość w posiadaniu nadleśnictwa),

- "Stary Zagaj" (PLH040038) o powierzchni ogólnej 307,47 ha (w posiadaniu nadleśnictwa 279,42 ha).