Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona Lasu

Lasy Nadleśnictwa są zasadniczo odporne i należy je umieścić w strefie umiarkowanego zagrożenia. Ogólny stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa (z wyłączeniem świerka) na podstawie przeprowadzonych przez Zespół Ochrony Lasu lustracji terenowych jest uznany za dobry.

Nadleśnictwo należy do jednostek rzadko nawiedzanych przez gradacje szkodników pierwotnych. W 2005 swoją lokalną obecność zaznaczył w br borecznik sosnowiec na terenie leśnictw: Jasień, Huta i Podole. Zaszła konieczność zwalczania chemicznego na powierzchni 403 ha (w tym 15 ha LN).

W Nadleśnictwie występuje lokalny problem świerków podszytowych, które na skutek gorszych warunków wzrostu i rozwoju, podatności na wahania wód gruntowych łatwo zostają zaatakowane przez czterooczaka świerkowca i rytownika pospolitego. Powyższe dotyczy większości pozycji z udziałem świerka w II piętrze.

W celu utrzymania stanu sanitarnego lasu na odpowiednim poziomie co roku Nadleśnictwo pozyskuje ca. 5 tys. m drewna w ramach użytków przygodnych i sanitarnych.

Dodatkowy problem stanowią szkody wyrządzane przez zwierzynę, które są zauważalne, jednak w wyniku prowadzonych przez Nadleśnictwo właściwych zabezpieczeń jak: smarowanie sadzonek oraz grodzenia, ich wielkość uznaje się za gospodarczo znośne.