Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ogromnym zagrożeniem dla lasu jest ogień. Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej.

Nadleśnictwo Skrwilno o powierzchni ogólnej 20269 ha składa się z ponad 500 kompleksów leśnych. Rozpiętość zasięgu działania nadleśnictwa, mierzona w kierunku południkowym wynosi ok. 62,8 km, zaś równoleżnikowo ok. 45,7 km. Powoduje to niekorzystny układ ze względu na ochronę tak rozdrobnionego obszaru.

Na obszarze nadleśnictwa w minionym dziesięcioleciu wystąpił tylko jeden pożar o powierzchni większej od 1 ha. Było to w roku 2022 na terenie Leśnictwa Kamienica obejmując swym zasięgiem 1,64 ha lasów. Pozostałe pożary najczęściej obejmowały obszar od kilku do kilkunastu arów.

W ostatnim dziesięcioleciu (2015-2024) na terenie Nadleśnictwa Skrwilno miały miejsce 53 pożary (były to głównie pożary pokrywy gleby). Łączna powierzchnia pożarów w dziesięcioleciu wyniosła 8,15 ha, przeciętna powierzchnia jednego pożaru to 0,15 ha.

Wśród głównych przyczyn pożarów były: podpalenia, przyczyny nieznane oraz nieostrożność i zaniedbania w posługiwaniu się ogniem.

Profilaktyka przeciwpożarowa jest prowadzona w dwóch podstawowych zakresach: działalności informacyjnej, ostrzegawczej i egzekucyjnej oraz profilaktycznych działań gospodarczych.

Zasady udostępniania lasu ludności oraz system zakazów i nakazów dotyczących m.in. zachowania się w lesie, stałych i okresowych zakazów wstępu, zakazów posługiwania się ogniem, czy posługiwanie się nim w celach związanych z gospodarką leśną reguluje ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r., oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.

Podstawowym zadaniem nadleśnictwa jest stworzenie systemu informacyjnego i ostrzegawczego (tablice informacyjne i ostrzegawcze, prelekcje i edukacja) dla ludności oraz podnoszenie kwalifikacji  i świadomości własnych pracowników (szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

 

Środki przeciwpożarowe Nadleśnictwa Skrwilno:

 1. System obserwacyjno-alarmowy, który tworzą:
 • sieć stałej obserwacji naziemnej (kamery na wieżach i maszcie);
 • patrole przeciwpożarowe (naziemne i powietrzne – lotnicze);
 • punkt alarmowo-dyspozycyjny;
 • sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej.
 1. Sieć 22 punktów czerpania wody
 2. Bazy sprzętu przeciwpożarowego
 3. Sieć 46 dojazdów pożarowych o łącznej długości 176,344 km
 4. Sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej - 24 radiotelefonów oraz telefony komórkowe
 5. Lotniska, lądowiska oraz miejsca startów i lądowań - 2 samoloty gaśnicze Dromader, helikopter oraz samolot patrolowy, będące w dyspozycji Lasów Państwowych
 6. Oznakowanie terenów leśnych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi
 7. Sieć pasów przeciwpożarowych - porządkowanie i mineralizacja pasów typu A, B, BK
 8. Stacja meteorologiczna i punkt prognostyczny Nadleśnictwa Skrwilno
 9. Jednostki straży pożarnej

Nadleśnictwo Skrwilno współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, a także z funkcjonującymi w zasięgu działania Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP)

 

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego.