Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Parki krajobrazowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony został 14.11.1990r. na mocy porozumienia między Wojewodą Toruńskim a Wojewodą Ciechanowskim. Powierzchnia parku wynosi 27764,30ha i rozciąga się na terenach województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie to mieści się jego największa, wynosząca blisko 14tys. ha część. Na terenie Nadleśnictwa Skrwilno park znajduje się w północno-wschodniej jego części, na terenie gminy Świedziebnia.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub też istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 obejmują: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Pomniki przyrody

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej...