Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Skrwilno prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, oznaczającą działalność, która zmierza do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego bez szkody dla ekosystemów.

Optymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych siedlisk gwarantuje utrzymanie prawidłowego biologicznie cyklu rozwoju drzewostanów.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi w Nadleśnictwie Skrwilno są:
Sosna    - 80 % pow.,
olsza    -  7 % pow.,
brzoza -  5 % pow.,
dąb      -  5 % pow.Pozostałe gatunki takie jak: buk, świerk, modrzew i inne zajmują łącznie 3 % powierzchni.

W drzewostanach   z przewagą sosny występuje także spory udział domieszek buka, dębu, brzozy. Również drzewostany z panującą olszą i brzozą nie tworzą monokultur lecz wykazują udział innych gatunków w składzie.

Udział gatunków lasotwórczych ma ścisły związek z występowaniem siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Skrwilno. Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży, którego udział wynosi 57%