Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno–gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, położoną w województwie kujawsko-pomorskim oraz w mniejszej części w województwie mazowieckim.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się następujące jednostki administracyjne (całe bądź ich częściowy obszar):

- województwo kujawsko-pomorskie: powiat brodnicki, powiat golubsko-dobrzyński, powiat lipnowski, powiat rypiński;

- województwo mazowieckie: powiat sierpecki.

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 20162 ha. Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skrwilno podzielone są na trzy obręby leśne:  Skępe, Skrwilno i Urszulewo oraz piętnaście leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi obecnie 1340 ha. Lasy nie będące w zarządzie Lasów Państwowych zajmują ponad 8 tysięcy ha, co stanowi blisko 30% wszystkich lasów na omawianym obszarze.

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej. Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest BMśw-56,6% powierzchni leśnej. Łącznie siedliska borowe zajmują 67,6% całkowitej powierzchni leśnej, zaś siedliska lasowe 32,4%. Natomiast zgodnie z podziałem wg kryteriów wilgotnościowych siedliska świeże zajmują 81,6%; siedliska wilgotne 12,5%, zaś siedliska bagienne 5,9%.

Łączna powierzchnia drzewostanów na gruntach porolnych w nadleśnictwie wynosi ponad 6 tysięcy ha, co stanowi 33,5% powierzchni leśnej.

 

 

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno charakteryzują się dużą ilością kompleksów leśnych (ponad 500!), ich istotnym rozdrobnieniem oraz nierówną, pełną załamań i wcięć granicą rolno-leśną.

Największy kompleks główny nadleśnictwa, położony jest w obrębie Skępe, który wraz z kompleksem głównym obrębu Skrwilno, stanowią 35%  powierzchni ogólnej nadleśnictwa.  Największe kompleksy z obrębu Urszulewo są średniej wielkości i nie przekraczają 2000ha. Największa ilość kompleksów o małej powierzchni znajduje się w części centralnej nadleśnictwa (głównie obręb Urszulewo i północna część obrębu Skępe). Również południowa część obrębu Skępe charakteryzuje się rozdrobnieniem kompleksów, rozprzestrzenionych na dużym areale (głównie leśnictwo Wielgie). Najbardziej jednolitym obrębem jest obręb Skrwilno. Składa się on z jednego dużego kompleksu (powyżej 2000ha), oraz kilku średniej wielkości. Stosunkowo mało jest tu drobnych kompleksów śródpolnych.

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Skrwilno jest sosna, która zajmuje ponad 80% powierzchni leśnej. Poza sosną istotną powierzchnię zajmują drzewostany z panującą olszą czarną (prawie 7%), dębem (6% powierzchni leśnej) i brzozą (4% powierzchni leśnej). Udział powierzchniowy pozostałych gatunków wynosi łącznie 3%.