Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub też istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Obszary chronionego krajobrazu obejmując cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny, pełnią rolę ekologicznego łącznika pomiędzy wszystkimi formami przyrody, układając się w rezultacie w system obszarów chronionych. Ograniczenia gospodarowania na tych obszarach dotyczą głównie tych form, które są zagrożeniem dla stałości przyrody.

Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa.

W Nadleśnictwie Skrwilno znajduje się pięć obszarów chronionego krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie - utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 roku (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22). Na przestrzeni lat akty prawne dotyczące OChK Jezioro Skępskie pojawiały się wielokrotnie. Obecnie aktualna jest Uchwała Nr X/243/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz.Urz. WK-P poz. 2564).

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępe w całości znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno, zajmuje powierzchnię 12641,48 ha, w tym w stanie posiadania nadleśnictwa 4132,83ha i jest zlokalizowany głównie w obrębie Skępe.

Pod względem fizyczno-geograficznym OChK Jezioro Skępskie położony jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej, we wschodniej części Sandru Skrwy. Rzeźba terenu charakteryzuje się stosunkowo małymi spadkami ze sporadycznymi zagłębieniami rynnowymi wypełnionymi na ogół wodami jezior. W kompleksie leśnym na południu zasięgu występują formy eoliczne wykształcone w postaci niedużych wydm. Oś hydrograficzną omawianego obszaru stanowi rzeka Mień , która przepływa przez kompleks stawów i zespół Jezior Skępskich. Wśród zespołu jezior największym jest Jezioro Skępskie Wielkie zajmujące powierzchnie 120 ha. Uzupełnienie sieci wodnej stanowi jeziora: Skępskie Małe, Święte, rzeka Mień, kompleks stawów, Jezioro Łąkie oraz system cieków i drobnych oczek wodnych. Głównym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię około 4000ha. Istotnym elementem terenu są łąki, które koncentrują się głównie w południowej części obszarów oraz w kompleksie wielkich stawów w okolicy wsi Wólka, Łąki, Chałacie. Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego w tym:

- kompleks Jezior Skępskich, które wraz z jeziorem Łąkie stanowi obszar źródłowy rzeki Mień ;

- duży, zwarty kompleks leśny porastający luźne gleby piaszczyste;  ochrona dużych powierzchni wód otwartych przed degradacją ;

- nieprzeciętne walory widokowe doliny rzeki Mie na odcinku poniżej Jezior Skępskich;

- teren posiada ogromne znaczenie ekologiczne dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego;

- występujące liczne obiekty o dużych wartościach kulturowych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie   - utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 roku (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22). Na przestrzeni lat akty prawne dotyczące OChK Drumliny Zbójeńskie pojawiały się wielokrotnie. Obecnie aktualna jest Uchwała Nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  24 sierpnia 2015r. (Dz.Urz. WK-P poz. 2572). 

Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie w całości znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno, zajmuje powierzchni 7178,82 ha, w tym w stanie posiadania nadleśnictwa zaledwie 4,85ha i jest zlokalizowany w obrębie Urszulewo.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar położony jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Rzeźba terenu charakteryzuje się wyjątkowo dużym urozmaiceniem. Wiąże się ona z występowaniem unikalnych form polodowcowych, jakimi są drumliny. Są to zespoły wzgórz (ciągów bochenkowatych pagórków) o różnym kierunku przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca. Sieć hydrograficzną tworzą przede wszystkim trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno, Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi cały system drobnych rowów, cieków i oczek wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które zajmuj powierzchni około 117ha, co stanowi zaledwie 1,6% ogólnej powierzchni. Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego w tym konieczność zachowania unikalnych walorów krajobrazowych i dydaktycznych niezwykle rzadkich form polodowcowych jakimi są drumliny.

Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy - utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 roku (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22). Na przestrzeni lat akty prawne dotycz ce OChK Źródła Skrwy pojawiały się wielokrotnie. Obecnie aktualna jest Uchwała Nr X/244/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz.Urz. WK-P poz. 2565).

Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy w całości znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno, zajmuje powierzchni 3530,89 ha, w tym w stanie posiadania nadleśnictwa 1130,05ha i jest zlokalizowany głównie w obrębie Skrwilno i częściowo w obrębie Urszulewo.

Pod względem fizyczno-geograficznym cały obszar położony jest w obrębie Sandru Skrwy. Orograficznie teren jest do jednolity jedynie zachodnia część obszaru wykazuje większe zróżnicowanie. Dominantą przestrzenną obszaru jest rynna jeziora Urszulewskiego. Głównym elementem hydrograficznym jest jezioro Urszulewskie o powierzchni 239,1ha. Uzupełnienie sieci wodnej stanowi jezioro Skrwilno, rzeka Skrwa oraz bogaty system drobnych cieków i oczek wodnych. Szatę roślinną tworzą przede wszystkim lasy. Zajmują one powierzchnię około 2479ha co stanowi prawie 50% omawianego obszaru. Ponadto ważnym ekologicznie elementem są kompleksy łąk i bagien. Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego w tym:

- rejon stanowiący obszar źródliskowy rzeki Skrwy;  

- malowniczy krajobraz wraz z rynną jeziora - Urszulewskiego;  

- kompleksy leśne stanowiące ważny czynnik ekologiczny dla tego rejonu województwa.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Toruńskiego Nr 21/1992 z dnia 10 grudnia 1992 roku. Na przestrzeni lat akty prawne dotyczące OChK Doliny Drwęcy pojawiały się wielokrotnie. Obecnie aktualna jest Uchwała  Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  24 sierpnia 2015r. (Dz.Urz. WK-P poz. 2581).

Cały obszar zajmuje powierzchnię 55552,50,00 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się około 1453,00 ha, w tym w stanie posiadania nadleśnictwa zaledwie 5,83 ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Skrwilno.

Trzonem obszaru jest dolina środkowej i dolnej Drwęcy rozciągająca si na przestrzeni około 85 km, między granic z województwem warmińsko - mazurskim na północ od Brodnicy, aż po ujęcie Drwęcy do Wisły w rejonie wsi Złotoria. Dolina Drwęcy mająca charakter pradoliny oddziela Pojezierze Brodnickie od Garbu Lubawskiego a następnie Pojezierze Chełmińskie od Dobrzyńskiego. Poza Dolin Drwęcy obszar obejmuje tereny odgałęziające się od niej i bezpośrednio z dolin związane: rynnę jezior Wysokie i Niskie Brodno, rynnę jezior Wądzyńskich, dolin Strugi Rychnowskiej, dolin rzeki Ruziec z rynnami jezior: Nowogrodzkie  i Słupno oraz dolin Rypienicy. Jest to największy obszar chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar charakteryzuje się dużą rozciągłością nie tylko ze względu na samą dolinę Drwęcy, ale na liczne jej odgałęzienia i doliny: Strugi Rychnowskiej, Ruźca i Rypienicy oraz rynny jezior Wądzyńskich, Niskiego i Wysokiego Brodna. Należy również zwrócić uwagę na liczne połączenia obszaru z obszarami parków krajobrazowych: Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego. Obszar charakteryzuje się znacznym pokryciem lasami – około 36,7%.

Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej- utworzony został na mocy Uchwały 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Płockiego Nr 11, poz. 106). Na przestrzeni lat akty prawne dotyczące OChK Przyrzecza Skrwy Prawej pojawiały się wielokrotnie. Obecnie aktualna jest Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  18 lutego 2013r. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej w niewielkiej części  znajduje się w zasięgu terytorialnym i jednocześnie w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno i zajmuje powierzchni 10,57 ha. Obszar ten jest zlokalizowany tylko w obrębie Skępe. Ogólna powierzchnia OChK administracyjnie położona jest w powiecie sierpeckim w gminach: Szczutowo, Rościszewo, Sierpc, Mochowo oraz Brudzeń Duży.

Na południe obszar łączy się z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym, na północy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Raciążska, a na zachodzie z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie. Obszar stanowi krajowy korytarz ekologiczny.  

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar położony jest na granicy południowej częci Równiny Urszulewskiej i Równiny Raciążskiej. 

Celem powołania Obszaru Chronionego Skrwy Prawej jest ochrona terenów wyróżniających się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.