Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się sześć zatwierdzonych rezerwatów przyrody, a ich krótka charakterystyka przedstawia się następująco:

„Mszar Płociczno" – to rezerwat florystyczny obejmujący lasy i torfowiska o powierzchni 182,39 ha. W całości znajduje się w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno, obejmuje on oddziały 53, 54, 55, 58, 59, 60 znajdujące się na terenie obrębu Skrwilno. Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych z udziałem gatunków roślin reliktowych. 

Rezerwat „Mszar Płociczno" posiada plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanowiony Zarządzeniem Nr 10/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011r.

„Okalewo" – to rezerwat leśny obejmujący obszar o powierzchni 5,28 ha. W całości znajduje się w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno, obejmuje on wydzielenia 137 i, j, znajdujące się na terenie obrębu Skrwilno. Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 maja 1965r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z przewagą świerka na krańcowym stanowisku naturalnego zasięgu. Powyższe zarządzenie powołujące, określało powierzchnię  rezerwatu w wielkości 6,76ha. Ostatnim aktem prawnym określającym powierzchnię , przebieg granic, aktualizację danych ewidencyjnych oraz dostosowanie danych dotyczących rezerwatu w tym określenie sprawującego nadzór, rodzaju, typu i podtypu oraz ponowne określenie celu ochrony jest Zarządzenie Nr 0210/16/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. Celem ochrony rezerwatu „Okalewo" jest zachowanie boru mieszanego wilgotnego świerkowo-dębowego Querco-Pinetum poza granicami zasięgu.

 Rezerwat „Okalewo" posiada plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanowiony Zarządzeniem Nr 0210/17/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. 

„Stary Zagaj" – to rezerwat przyrody obejmujący obszar o powierzchni 131,31 ha. W całości znajduje się w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno, obejmuje on wydzielenia 204i, j, k, 207m, 208c, d, f, ~b, 209, 220b, ~c, 221a, f, ~a, ~b, ~d, ~f, 222a, b, ~a, ~c, ~d, ~f, znajdujące się na terenie obrębu Skępe. Utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 273/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001r., w celu zachowania lasów liściastych o cechach naturalnych.

Rezerwat „Stary Zagaj" nie posiada planu ochrony dla rezerwatu, posiada jednak Zadania ochronne, ustanowione Zarządzeniem Nr 7/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 roku.

„Torfowisko Mieleńskie" – to rezerwat torfowiskowy obejmujący obszar o powierzchni 16,04 ha. W tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się 11,49ha, obejmując wydzielenia 82k, l, n, o, p, r, s, ~b, ~c położone na terenie obrębu Skępe. Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r., w celu zachowania zbiorowisk roślinności o charakterze naturalnym z udziałem rzadkich gatunków reliktowych. 

Rezerwat „Torfowisko Mieleńskie" posiada plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanowiony Rozporządzeniem Nr 25/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2003r. 

„Przełom Mieni" – to rezerwat krajobrazowy obejmujący obszar o powierzchni 14,80 ha. W tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się 13,26ha, obejmując wydzielenia 163a, f, h, i, j, ~a, 164a, f, i, j, k, m, n, o, ~a, ~c, ~f, położone na terenie obrębu Skępe. Utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 289/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2001r., w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w stanie naturalnym doliny rzeki wraz z charakterystyczną dla dolin małych rzek roślinności . 

Aktualnie obowiązującym aktem odnoszącym się do danych ewidencyjnych oraz określającym m.in. rodzaj, typ i podtyp rezerwatu, jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. 

Tereny leśne pod zarządem nadleśnictwa Skrwilno posiadają wyznaczoną otulinę rezerwatu o powierzchni 19,08ha, obejmującą wydzielenia 163d, g, 164b, g, h, l, ~b, ~d, ~g obrębu Skępe.

 Rezerwat „Przełom Mieni" posiada aktualny plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r.

 „Rzeka Drwęca" – to rezerwat faunistyczny (ichtiologiczny) znajdujący się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, poza gruntami będącymi w stanie posiadania. Został on powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961r. Ponownie odniesiono się w kwestii m.in. wyżej wymienionego rezerwatu w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001r. 

Rezerwat ten jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce. Obejmuje całą rzekę i wije się na długości 249 km, jego całkowita powierzchnia wynosi 1344,87ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się około 8,00ha. Rezerwat „Rzeka Drwęca" został utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb, a w szczególności pstrąga, łososia, troci, certy. Osobliwości środowiska faunistycznego Drwęcy jest minóg rzeczny. 

Rezerwat „Rzeka Drwęca" posiada aktualne zadania ochronne ustanowione na mocy Zarządzenia Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2015r. zmieniające (dotychczasowe) zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca".