Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno–gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, położoną w województwie kujawsko-pomorskim oraz w mniejszej części w województwie mazowieckim.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się następujące jednostki administracyjne (całe bądź ich częściowy obszar):

- województwo kujawsko-pomorskie: powiat brodnicki, powiat golubsko-dobrzyński, powiat lipnowski, powiat rypiński;

- województwo mazowieckie: powiat sierpecki.

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 20103,53ha (wg stanu na 01.01.2016 r.). Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Skrwilno podzielone są na trzy obręby leśne:  Skępe (10018,75 ha), Skrwilno (5355,98 ha) i Urszulewo (4728,80 ha) oraz piętnaście leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi obecnie 1340,23 ha. Lasy nie będące w zarządzie Lasów Państwowych zajmują 8178,49 ha, co stanowi około 28,9 % wszystkich lasów na omawianym obszarze.

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej. Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest BMśw-56,6% powierzchni leśnej. Pozostałe typy klasyfikują się następująco: LMśw-13,3%, LMw-6,7%, Bśw-6%, Lśw-5,8%, BMw-4,9%, Ol-4,7%, Lw-0,9, OlJ-0,7%, BMb-0,2% i LMb-0,2%. Grupując typy siedliskowe lasu wg kryteriów żyznościowych siedliska borowe zajmują 12638,68ha co stanowi 67,6% całkowitej powierzchni leśnej, zaś siedliska lasowe 6045,64 ha (32,4%). Natomiast zgodnie z podziałem wg kryteriów wilgotnościowych siedliska świeże zajmują 15248,64ha (81,6%); siedliska wilgotne 2340,66 ha (12,5%), zaś siedliska bagienne 1095,02 ha (5,9%).

Łączna powierzchnia drzewostanów na gruntach porolnych w nadleśnictwie wynosi 6192,83 ha, co stanowi 33,5% powierzchni leśnej.

 

Ryc. 1. Udział procentowy typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Skrwilno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Udział powierzchniowy gatunków panujących w typach siedliskowych lasu
(Nadleśnictwo Skrwilno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasy Nadleśnictwa Skrwilno charakteryzują się dużą ilością kompleksów leśnych, ich istotnym rozdrobnieniem oraz nierówną, pełną załamań i wcięć granicą rolno-leśną.

Największy kompleks główny nadleśnictwa, położony jest w obrębie Skępe, który wraz z kompleksem głównym obrębu Skrwilno, stanowią 35%  powierzchni ogólnej nadleśnictwa.  Największe kompleksy z obrębu Urszulewo są średniej wielkości i nie przekraczają 2000ha. Największa ilość kompleksów o małej powierzchni znajduje się w części centralnej nadleśnictwa (głównie obręb Urszulewo i północna część obrębu Skępe). Również południowa część obrębu Skępe charakteryzuje się rozdrobnieniem kompleksów, rozprzestrzenionych na dużym areale (głównie leśnictwo Wielgie). Najbardziej jednolitym obrębem jest obręb Skrwilno. Składa się on z jednego dużego kompleksu (powyżej 2000ha), oraz kilku średniej wielkości. Stosunkowo mało jest tu drobnych kompleksów śródpolnych.

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Skrwilno jest sosna, która zajmuje 80,36% powierzchni leśnej (83,61% miąższości). Poza sosną istotną powierzchnię zajmują drzewostany z panującą olszą czarną (6,95% powierzchni leśnej, 5,97% masy), dębem (5,71% powierzchni leśnej, 4,86% masy) i brzozą (3,79% powierzchni leśnej, 3,14% masy). Udział powierzchniowy pozostałych gatunków wynosi łącznie 3,19% (2,42% miąższości).