O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej wynoszącej 20115 ha - stan na 1.01.2006 r.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Skrwilno prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, oznaczającą działalność, która zmierza do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego bez szkody dla ekosystemów.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z ważniejszych działów w leśnictwie. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i rozwój ekosystemów leśnych, zgodnie z możliwościami produkcyjnymi siedlisk.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa są zasadniczo odporne i należy je umieścić w strefie umiarkowanego zagrożenia. Ogólny stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa (z wyłączeniem świerka) na podstawie przeprowadzonych przez Zespół Ochrony Lasu lustracji terenowych jest uznany za dobry.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Skrwilno stanowi ważne ogniwo w ogólnopolskiej sieci ekologicznej. Lasy Nadleśnictwa tworzą stosunkowo duże obszarowo wyspy środowiskowe w rolniczym krajobrazie regionu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce.