O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej wynoszącej 20115 ha - stan na 1.01.2006 r.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Skrwilno prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, oznaczającą działalność, która zmierza do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego bez szkody dla ekosystemów.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z ważniejszych działów w leśnictwie. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i rozwój ekosystemów leśnych, zgodnie z możliwościami produkcyjnymi siedlisk.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa są zasadniczo odporne i należy je umieścić w strefie umiarkowanego zagrożenia. Ogólny stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa (z wyłączeniem świerka) na podstawie przeprowadzonych przez Zespół Ochrony Lasu lustracji terenowych jest uznany za dobry.

Użytkowanie lasu

Pozyskiwanie drewna to zabieg związany z usuwaniem drzew w wybranych fragmentach lasu na całych powierzchniach, oraz wykonywanie pojedynczych cięć przy prowadzeniu prac pielęgnacyjnych. Rozmiar wielkości pozyskania drewna - etat określa plan urządzania lasu, sporządzany raz na 10 lat.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Skrwilno stanowi ważne ogniwo w ogólnopolskiej sieci ekologicznej. Lasy Nadleśnictwa tworzą stosunkowo duże obszarowo wyspy środowiskowe w rolniczym krajobrazie regionu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce.